Hos kvindekrisecenter får våldsutsatta kvinnor hjälp

16 august 2021
Lily Hansen

Varje år utsätts uppskattningsvis 38000 kvinnor för våld i nära relationer i Danmark och ca 75000 kvinnor i Sverige. Ungefär 32000 barn blir vittne till våldet i Danmark och ca 70000 i Sverige. Mörkertalet beräknas vara stort i båda fallen. I Sverige har det nyligen kommit en lag som anger att barn som bevittnar våld är brottsoffer, att låta barn bevittna våld är därmed straffbart. 

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem. För att minska frekvensen behövs både förebyggande och behandlande insatser riktade till pojkar och män. Förebyggande åtgärder kan till exempel vara värdegrundsarbete i skolan riktade till unga män, och behandlande insatser kan handla om terapi för de män som utövar våldet.

Vad är mäns våld mot kvinnor?

Våld kan exempelvis vara av fysisk, psykisk och/eller sexuell karaktär. Stalking, ekonomiskt och materiellt våld är ytterligare exempel. Fysiskt våld är riktat mot kvinnans kropp och kan till exempel vara slag, knuffar, strypgrepp, sparkar eller våld med tillhyggen. Sexuellt våld är när kvinnor tvingas utföra sexuella handlingar mot sin vilja. 

Psykiskt våld är en komplex term. En form av psykiskt våld är hot om våld. Det kan också vara verbalt våld i form av till exempel kränkande och nedsättande kommentarer. Det kan vara ickeverbalt våld i form av utfrysning och avvisande, eller avskärmande av kvinnan från familj och vänner så att hon blir helt utlämnad åt mannen. Genom psykiskt våld kan mannen skada, skrämma, hota och dominera kvinnan och på så sätt få makt över henne. 

Kriscenter och kvindekrisecenter 

När barn och kvinnor utsätts för våld finns det hjälp att få på olika kriscenter i Sverige, vilket motsvaras av kvindekrisecenter i Danmark. Kvinnor och barn kan behöva ett skyddat boende, de kan behöva terapi och behandling. Skolgång för barn i skyddade boenden och hjälp med kontakter med andra myndigheter är andra exempel på hjälp som ges.

Flere Nyheder